วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

UTM Zone
ระบบ UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATORS : UTM
     หรือระบบพิกัดฉาก ขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง หมดบนโลก ระหว่าง Latitude  84 องศาเหนือ และ Latitude  84 องศาใต้ มีหน่วยในการวัดเป็นเมตรพื้นที่โซนจะแบ่งตามระยะองศา Latitude เรียกว่า Zone
การแบ่ง Zone ในระบบ UTM     พื้นที่โลกจะถูกแบ่งออกเป็น 60 โซน ตามองศา Longitude ในแต่ละโซนจะมีระยะห่างโซนละ  6 องศาLatitude จะเท่ากับ 600,000 เมตร หรือ 600 กิโลเมตร โซน ที่ 1 จะอยู่ระหว่าง   Longitude ที่ 180 องศาตะวันตก ถึง Longitude ที่ 174 องศ ตะวันตก และมีเมอร์ริเดียนกลาง (CM) คือเส้น Longitude ที่ 177 องศาตะวันตก  ค่าความผิดพลาดไปทางทิศตะวันออก(False easting) เท่ากับ 500,000 เมตร ซึ่งค่า False easting นี้จะเท่ากันทุกโซน  โซนที่ 2,3,4,5....,60 จะอยู่ถัดไปทางตะวันออก ห่างกันโซนละ 6 องศา Longitude ซึ่งโซนสุดท้ายคือโซนที่ 60 จะอยู่ระหว่าง   Longitude ที่ 174 องศาตะวันออก ถึง Longitude ที่ 180 องศาตะวันออก
UTM Zone ในประเทศไทย
     ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในระหว่าง 2 โซน ได้แก่ Zone 47 และ Zone 48
- Zone 47 จะเริ่มต้นที่ Longitude ที่ 96 องศาตะวันออก และสิ้นสุดที่ Longitude ที่ 102 องศาตะวันออก มีเมอร์ริเดียนกลาง (CM) Longitude ที่ 99 องศาตะวันออก ค่าความผิดพลาดไปทางทิศตะวันออก(False easting) เท่ากับ 500,000 เมตร
- Zone 48 จะเริ่มต้นที่ Longitude ที่ 102 องศาตะวันออก และสิ้นสุดที่ Longitude ที่ 108 องศาตะวันออก มีเมอร์ริเดียนกลาง (CM) Longitude ที่ 105 องศาตะวันออก ค่าความผิดพลาดไปทางทิศตะวันออก(False easting) เท่ากับ 500,000 เมตร 
UTM Thailand
UTM Zone 47-48
พื้นที่ Zone 47 และ Zone 48
zone 47-48
จังหวัดที่อยู่ระหว่างโซน 47 และโซน 48
รายชื่อจังหวัดที่อยู่ระหว่างโซน 47 และโซน 48
   1.จันทบุรี
   2.ปราจีนบุรี
   3.สระแก้ว
   4.นครราชสีมา
   5.ชัยภูมิ
   6.ขอนแก่น
   7.เลย
   8.หนองบัวลำภู (บางส่วน)
   9.นราธิวาส (บางส่วน)

1 ความคิดเห็น:

  1. False easting เป็นค่าเทียมของค่าพิกัดทางราบของจุดศูนย์กำเนิดของโซน ทำเพื่อไม่ให้ค่าพิกัดราบของจุดที่อยู่ทางตะวันตกของจุดกลางโซนต้องมีค่าเป็นลบ การเรียกหรือแปลคำนี้ว่า "ค่าความผิดพลาดไปทางตะวันออก" จึงน่าจะสื่อความหมายผิดครับ

    ตอบลบ